جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16343 گزارش نظارتی عملکرد دولت در بهبود رتبه ایران در گزارش سال 2019 انجام کسب وکار بانک جهانی 1397/12/11
15620 وضعیت ایران در گزارش انجام کسب وکار بانک جهانی (سال 2018) و ارزیابی عملکرد دولت یازدهم در بهبود رتبه کشور در این گزارش 1396/09/26
15377 اقدامات لازم برای بهبود رتبه ایران در گزارش سال 2018 انجام کسب وکار بانک جهانی 1396/02/26
15375 آموزه هایی برای بهبود محیط حقوقی کسب وکار 1396/02/25
15257 ارزیابی فرآیند تدارکات عمومی معرفی نماگر سهولت معامله با دولت 1395/10/22
15185 حل وفصل ورشکستگی؛ تأمین مالی جدید و ماندگاری کسب وکار 1395/09/22
15171 خبرنامه تحولات انرژی (5) دوره دهم 1395/09/16
15107 وضعیت ایران درآخرین گزارش رقابت پذیری جهانی (2017-2016) 1395/08/15
14896 نماگر اجرای قراردادها؛ ارزیابی اقدامات مفید در قوه قضائیه 1395/04/08
14885 تجربه کشورهای موفق در بهبود رتبه شاخص سهولت انجام کسب وکار 2016 (دیجیتالی کردن ثبت مالکیت) 1395/03/25