جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 7
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
15905 الگوی راهبردی حمایت از تولید 8. تجربه دولت ترکیه درحمایت ازکسب وکارهای کوچک و متوسط 1397/04/03
14843 الگوی تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط 5. تأمین مالی کسب و کارهای کوچک و متوسط در آمریکا 1395/02/25
14754 الگوی تأمین مالی شرکت های کوچک و متوسط 4. بازار مجزا برای تأمین مالی در بورس (مطالعه تطبیقی و پیشنهاد مدلی برای ایران) 1394/12/17
14354 الگوی تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط 2. بانکداری ویژه کسب وکارهای کوچک و متوسط: تجربیات جهانی و راهکارهای توسعه در ایران 1394/05/12
14196 آسیب شناسی فرآیند تأمین مالی بنگاه های صنعتی کوچک و متوسط (بررسی موردی کارخانه لوله و پروفیل زاگرس) 1393/12/24
13809 بررسی قوانین و مقررات توسعه کارآفرینی و نقش اداره کسب و کارهای کوچک در آمریکا 1393/05/05
12132 جایگاه و نقش بنگاه های کوچک و متوسط در اقتصاد ترکیه 1390/10/05