جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 8
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
15634 بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 6. بخش پژوهش، فناوری و نوآوری 1396/10/05
15227 بررسی لایحه بودجه سال 1396 کل کشور 22. بخش پژوهش، فناوری و نوآوری 1395/09/24
14672 بررسی لایحه بودجه سال 1395 کل کشور 15. بخش پژوهش، فناوری و نوآوری 1394/11/11
14057 بررسی لایحه بودجه سال 1394 کل کشور 12. بخش پژوهش، فناوری و نوآوری 1393/09/27
13394 بررسی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور 15. بخش پژوهش و فناوری 1392/10/01
12906 بررسی لایحه بودجه سال 1392 کل کشور 41. بخش پژوهش و فناوری 1391/12/27
12261 بررسی لایحه بودجه سال 1391 کل کشور 23. بخش پژوهش و فناوری 1390/12/10
10723 درباره لایحه بودجه سال 1390 کل کشور 47. پژوهش و فناوری 1389/12/15