جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
12909 بررسی لایحه بودجه سال 1392 کل کشور 44. اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی 1391/12/27
12908 بررسی لایحه بودجه سال 1392 کل کشور 43. مالیات ها 1391/12/27
12907 بررسی لایحه بودجه سال 1392 کل کشور 42. تکالیف مرتبط با بانک مرکزی 1391/12/27
12906 بررسی لایحه بودجه سال 1392 کل کشور 41. بخش پژوهش و فناوری 1391/12/27
12902 بررسی لایحه بودجه سال 1392 کل کشور 40. بخش آموزش و پرورش 1391/12/27
12904 بررسی لایحه بودجه سال 1392 کل کشور 39. دبیرخانه جنبش عدم تعهد 1391/12/23
12903 بررسی لایحه بودجه سال 1392 کل کشور 38. آموزش عالی و تحقیقات 1391/12/23
12901 بررسی لایحه بودجه سال 1392 کل کشور 37. بودجه استانی 1391/12/23
12888 بررسی لایحه بودجه سال 1392 کل کشور 25. بررسی بودجه پیشنهادی از منظر حقوقی (ویرایش دوم) 1391/12/23
12900 بررسی لایحه بودجه سال 1392 کل کشور 36. حوزه زنان و خانواده 1391/12/22