جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
15541 الگوی راهبردی حمایت از تولید 4. تجربه دولت چین (با رویکرد تأمین مالی، سرمایه گذاری و ایجاد بنگاه های بزرگ) 1396/08/14
15172 بررسی «سند برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1395-1399)» گزارش ارزیابی نحوه تأمین مالی برنامه ششم توسعه (1395-1399) 1395/09/16
15083 برنامه ریزی و سیاستگذاری کشورها در حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط 1. آلمان 1395/07/28
14843 الگوی تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط 5. تأمین مالی کسب و کارهای کوچک و متوسط در آمریکا 1395/02/25
14812 الزامات توسعه جامع سرمایه گذاری خطرپذیر (با تأکید بر تجربیات ایران و دیگر کشورها) 1395/02/14
14798 تأمین مالی نوآوری و سرمایه گذاری خطرپذیر در ایران 1395/02/08
14754 الگوی تأمین مالی شرکت های کوچک و متوسط 4. بازار مجزا برای تأمین مالی در بورس (مطالعه تطبیقی و پیشنهاد مدلی برای ایران) 1394/12/17
14444 الگوی تأمین مالی بنگاه‎های کوچک و متوسط 3. توسعه صنعت سرمایه گذاری خطرپذیر در ایران 1394/06/24
14380 الگوی تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط 1. تحلیلی بر مفهوم و اهمیت تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط 1394/05/14
14206 چالش های تأمین مالی بنگاه های تولیدی در ایران (مطالعه موردی تجربه گروه صنایع گیتی پسند) 1393/12/26