جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
15634 بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 6. بخش پژوهش، فناوری و نوآوری 1396/10/05
15227 بررسی لایحه بودجه سال 1396 کل کشور 22. بخش پژوهش، فناوری و نوآوری 1395/09/24
14819 بررسی عملکرد و موانع تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه کشور در بخش پژوهش، فناوری و نوآوری 1395/02/18
14672 بررسی لایحه بودجه سال 1395 کل کشور 15. بخش پژوهش، فناوری و نوآوری 1394/11/11
14057 بررسی لایحه بودجه سال 1394 کل کشور 12. بخش پژوهش، فناوری و نوآوری 1393/09/27
13394 بررسی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور 15. بخش پژوهش و فناوری 1392/10/01
12906 بررسی لایحه بودجه سال 1392 کل کشور 41. بخش پژوهش و فناوری 1391/12/27
12261 بررسی لایحه بودجه سال 1391 کل کشور 23. بخش پژوهش و فناوری 1390/12/10
12207 سیاست های ارتقای تحقیق و توسعه و نوآوری (2): سازمان های پژوهش و فناوری 1390/11/11
12069 پیشنهاد ساز وکار اجرایی تعیین تکلیف مالکیت دارایی های فکری حاصل از تحقیق و توسعه با منابع دولتی و تسهیل تجاری سازی آنها (در اجرای تبصره «2» ماده (17) برنامه پنجم توسعه) 1390/09/07