جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 9
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16860 بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 53. آموزش عالی، تحقیقات و فناوری 1398/10/28
16274 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 49. آموزش عالی، تحقیقات و فناوری 1397/10/26
15658 بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 33. آموزش عالی، تحقیقات و فناوری 1396/10/09
14088 بررسی لایحه بودجه سال 1394 کل کشور 42. آموزش عالی، تحقیقات و فناوری 1393/10/06
13927 چالش های تحقیقات کشاورزی در کشور (اصلاحی) 1393/07/22
13421 بررسی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور 32. آموزش عالی، تحقیقات و فناوری 1392/10/08
13220 اقتصاد دانایی و الزامات تجاری سازی تحقیقات و فناوری در کشور 1392/07/09
12903 بررسی لایحه بودجه سال 1392 کل کشور 38. آموزش عالی و تحقیقات 1391/12/23
12278 بررسی لایحه بودجه سال 1391 کل کشور 38. آموزش عالی و تحقیقات 1390/10/13