جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
15375 آموزه هایی برای بهبود محیط حقوقی کسب وکار 1396/02/25
15327 بایسته های برنامه ریزی توسعه با توجه به تجربه کشورهای ژاپن، کره جنوبی، چین و هند (بررسی موردی ماده (150) قانون برنامه پنجم توسعه) 1395/12/17
14613 بررسی وضعیت حقوقی استفاده از اطلاعات گزارش حساب های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی 1394/10/14
14203 راهکارهای کاهش هزینه مبادله در انعقاد قراردادها 1393/12/26
13960 راهکارهای افزایش ضمانت های حقوق مالکیت در ایران مطالعه موردی قرارداد پیش خرید خودرو 1393/08/07
12766-1 روند فساد اداری و بار مقررات در کشورهای اروپای شرقی و آسیای مرکزی (براساس نتایج نظر سنجی محیط کسب وکار و عملکرد بنگاه ها) (ویرایش دوم) 1393/05/14
13538 حاکمیت قانون و محیط کسب وکار 1392/12/06
13442 شناسایی عوامل محدود کننده و ناقض حقوق مالکیت 1392/10/18
13323 مرحله سوم در نظریه حقوق و توسعه و پیدایش رویه انتقادی جدید 1392/09/02
13235 عملکرد کشورهای موفق در بهبود رتبه نماگر اجرای قراردادها در گزارش «انجام کسب وکار» بانک جهانی 1392/07/13