جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 5
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
15662 ماهیت حقوقی سامانه های رایانه ای تسهیل دسترسی به عرضه و تقاضای حمل و نقل (سیاست های ایران و کشورهای دیگر) 1396/10/19
15558 مروری بر مهمترین روش های تأمین مالی طرح های حمل ونقل با تأکید بر مشارکت بخش خصوصی 1396/08/16
15557 محاسبه توان اشتغال زایی زیربخش های حمل ونقل با استفاده از تحلیل داده ـ ستانده 1396/08/16
15502 بخش حمل ونقل و تولید ملی پیوندهای پسین و پیشین، تعامل با سایر فعالیت ها با استفاده از رویکرد تعادل عمومی 1396/08/15
14839 با نمایندگان مردم در مجلس دهم 14. نگاهی بر وضعیت بخش حمل ونقل 1395/03/19