جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 7
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
15894 وضعیت نفت و گاز دریای خزر با تأکید بر سند همکاری بین ایران و آذربایجان 1397/03/29
15420 حال و آینده ماهیان خاویاری (فرصت ها و تهدیدها) 1396/04/10
14461 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه موافقتنامه حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع زنده آبی دریای خزر» 1394/07/05
14224 بررسی قابلیت های منطقه ای مبتنی بر اقتصاد دریامحور 3. بخش های صنعت و انرژی 1394/03/10
14222 بررسی قابلیت های منطقه ای مبتنی بر اقتصاد دریامحور 1. کشاورزی و استحصال آب 1394/03/10
14259 بررسی قابلیت های منطقه ای مبتنی بر اقتصاد دریامحور 4. تجارت، بنادر و کشتیرانی 1394/02/29
14260 بررسی قابلیت های منطقه ای مبتنی بر اقتصاد دریامحور 5. بخش گردشگری 1394/02/28