جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 6
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16839 بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 43. حوزه رسانه و ارتباطات جمعی (صداوسیما، شورای نظارت، خبرگزاری جمهوری اسلامی و ...) 1398/10/15
16477 گزارش نشست تخصصی: بایسته های قانونی فعالیت رسانه ای در شرایط بحران 1398/03/25
16243 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 18. حوزه رسانه و ارتباطات جمعی (صداوسیما، شورای نظارت، خبرگزاری جمهوری اسلامی و ...) 1397/10/19
15649 بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 21. حوزه رسانه و ارتباط جمعی 1396/10/05
12074 بررسی پیامدهای فرهنگی سوء استفاده مالی اخیر 1. ارزیابی و آسیب شناسی بازنمایی رسانه ای 1390/09/22
10274 درباره لایحه برنامه پنجم توسعه (10): بایسته های قانون اساسی و الزامات و اقتضائات سند چشم انداز بیست ساله برای رسانه ها: رویکرد برای برنامه پنجم 1389/03/16