جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 3
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16888 بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 62. طرح های تملک دارایی های سرمایه ای 1398/11/13
9013 بررسی برخی شاخص های طرح های عمرانی استانی براساس گزارش نظارتی سال 1385 1378/03/21
8922 جریان اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در چارچوب قوانین و مقررات موجود و اثر آن بر قیمت برخی نهاده ها 1376/01/01