جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16274 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 49. آموزش عالی، تحقیقات و فناوری 1397/10/26
16106 هوش مصنوعی در جهان (1) (فدراسیون روسیه) 1397/07/30
15658 بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 33. آموزش عالی، تحقیقات و فناوری 1396/10/09
15492 تصویری از ایده جامعه اطلاعات (تأثیر فناوری بر توسعه انسانی) 1396/09/13
15227 بررسی لایحه بودجه سال 1396 کل کشور 22. بخش پژوهش، فناوری و نوآوری 1395/09/24
15073 شیخ بهائی و فناوری 1395/07/27
14851 راهبرد مجلس دهم نقش فناوری در حل مسائل اساسی ایران 1395/02/28
14672 بررسی لایحه بودجه سال 1395 کل کشور 15. بخش پژوهش، فناوری و نوآوری 1394/11/11
14660 سیاستگذاری برای توسعه مبتنی بر صنعت و فناوری: درس هایی از مقایسه ایران و کره جنوبی 1394/11/10
14546 نقش فناوری در توسعه اقتصادی و الزامات سیاستگذاری برای آن 1394/09/04