جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16433 بررسی الزامات و اقدامات سازگاری با تغییر اقلیم و نقش قوه مقننه در آن : 1. اصول تنظیم قوانین و برنامه های بالادستی در سازگاری با تغییر اقلیم 1398/02/28
16202 انتشار اطلاعات و دسترسی شهروندان به اطلاعات از منظر قوانین و مقررات 1397/10/01
16163 الزامات تحقق تأمین مالی بالادست نفت و گاز در شرایط تحریم 1397/09/06
15446 بررسی ضرورت ایجاد هاب و مراکز لجستیکی در ایران 1396/04/26
14941 با نمایندگان مردم در مجلس دهم 30. پول، ارز و بانکداری 1395/05/23
14899 با نمایندگان مردم در مجلس دهم 26. آشنایی با مهمترین دستگاه ها، قوانین، چالش ها و آمارهای حوزه زنان و خانواده 1395/04/08
14405 آشنایی با سیاست ها و قوانین حوزه فناوری و نوآوری 1394/06/02
12147 با نمایندگان مردم در مجلس نهم 29. آشنایی با دستگاه ها، قوانین، چالش ها و مهمترین آمارهای حوزه زنان و خانواده 1390/11/03
12113 با نمایندگان مردم در مجلس نهم 27. آشنایی با دستگاه ها، نهادها، قوانین و مقررات و برخی مسائل ورزش کشور 1390/10/13
12083 نگاهی به ابعاد حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران 6. پیرامون نظارت در قلمرو حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران - دوم: «نظارت مجلس بر اجرای قوانین و امور جاری کشور» 1390/09/20