جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
17408 بررسی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور ۶۷. اعتبارات مرکز ملی رقابت 1399/12/02
17398 بررسی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور 66. کلیات مصوبه کمیسیون تلفیق 1399/11/14
17393 بررسی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور 62. تحلیلی بر اعتبارات رفاه و تأمین اجتماعی 1399/11/14
17392 بررسی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور ۶۰. بودجه برنامه پزشکی خانواده 1399/11/14
17391 بررسی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور ۴۷. ساماندهی اعتبارات درمان ناباروری 1399/11/14
17390 بررسی لایحه بودجه سال 1400کل کشور 59. بودجه بخش مدیریت و توسعه روستایی و عشایری 1399/11/14
17389 بررسی لایحه بودجه سال 1400کل کشور ۶۳. بودجه بخش مسکن، عمران شهری و شهرسازی 1399/11/14
17388 بررسی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور 64. ماده واحده و منابع بودجه در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات 1399/11/14
17387 بررسی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور 38. بودجه بخش نفت (گزارش تفصیلی) 1399/11/14
17386 بررسی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور 65. بند «و» تبصره «5» (تهاتر بدهی ها) 1399/11/14