جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16295 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 62. تبصره «18»، بند «الف» (اشتغال) 1397/10/29
6268 لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 34. بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات 1397/10/25
16239 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 13. بخش مسکن و شهرسازی 1397/10/18
15635 بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 13. بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات 1396/10/06
15259 بررسی لایحه بودجه سال 1396 کل کشور 52. بخش آب 1395/09/24
15249 بررسی لایحه بودجه سال 1396 کل کشور 49. بخش هواشناسی 1395/09/24
15248 بررسی لایحه بودجه سال 1396 کل کشور 48. بخش کشاورزی 1395/09/24
15245 بررسی لایحه بودجه سال 1396 کل کشور 46. بخش حمل و نقل 1395/09/24
15219 بررسی لایحه بودجه سال 1396 کل کشور 15. بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات 1395/09/24
14723 بررسی لایحه بودجه سال 1395 کل کشور 9. بودجه شرکت های دولتی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (ویرایش اول) 1394/12/04