جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
14844 از مقرراتگذاری دست وپاگیر به سوی مقرراتگذاری هوشمند: ساده سازی اداری در کشورهای حوزه سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) 1395/02/26
14766 تجربه نظام مقرراتگذاری توسعه گرا در کره جنوبی؛ درس هایی برای ایران 1394/12/25
14640 مفهوم مقررات دست وپاگیر و تبیین آثار آن بر محیط کسب وکار با تأکید بر قوانین و مقررات مالیاتی 1394/10/27
14243 درباره برنامه ششم توسعه (8) ارزیابی تأثیرات قانون برنامه توسعه بر نظام حقوقی (مطالعه موردی برخی مواد قانون برنامه چهارم توسعه) 1394/02/15
12766-1 روند فساد اداری و بار مقررات در کشورهای اروپای شرقی و آسیای مرکزی (براساس نتایج نظر سنجی محیط کسب وکار و عملکرد بنگاه ها) (ویرایش دوم) 1393/05/14
13152 عملکرد کشورهای موفق در بهبود رتبه پرداخت مالیات در گزارش «انجام کسب و کار» بانک جهانی 1392/05/26
1948 وضعیت ایران در گزارش «انجام کسب و کار» بانک جهانی، 2013 1392/02/14
12920 دولت مقرراتگذار 1392/01/24
12844 رشد اندازه واقعی دولت 1391/12/07
12823 مقرراتگذاری بهتر برای رشد 1391/11/29