جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 9
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16750 ارزیابی اثربخشی قانونگذاری بر وضعیت منابع آب زیرزمینی 1398/09/20
16597 آسیب شناسی حوزه قانونگذاری ایران از منظر سازوکارهای تأثیرگذار بر منابع آب (1) 1398/06/12
16455 مدیریت منابع و اصلاح الگوی مصرف آب در بخش معدن و صنایع معدنی ایران (بخش اول) 1398/03/25
15833 نقدی بر برآورد بیلان منابع آب زیرزمینی در کشور ایران: راهکارها و پیشنهادها 1397/02/10
14876 راهبرد مجلس دهم مسائل اساسی بخش آب و نقش مجلس شورای اسلامی 1395/03/18
14332 بررسی مزیت های منطقه ای سواحل مکران با رویکرد اقتصاد مقاومتی 1394/04/21
12650 بررسی تطبیقی و آسیب شناسی ساختار حاکمیتی مدیریت آب در ایران وارائه ساختار مطلوب 1391/08/22
12585 خلاصه مدیریتی بررسی تطبیقی و آسیب شناسی ساختار حاکمیتی مدیریت آب در ایران و ارائه ساختار مطلوب 1391/07/04
12244 با نمایندگان مردم در مجلس نهم 41. آشنایی با بخش کشاورزی و آب 1390/12/01