# عنوان
905936 اظهارنظر کارشناسی درباره «لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)»
گزارش
917716 بررسی لایحه بودجه سال 1394 کل کشور 24 مقایسه تبصره های لایحه بودجه سال 1394 با طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) ) (ویرایش دوم)
گزارش
916414 بررسی لایحه بودجه سال 1394 کل کشور 24 مقایسه تبصره های لایحه بودجه سال 1394 با طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
گزارش
127440 اعتبار موضوع تصویب نامه شماره 36569/ت33839هـ مورخ 23/6/1384 برای جبران بخشی از خسارات وارد شده به سبزی کاران، خارج از سقف مندرج در آیین نامه اجرایی ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1380ـ
قوانین و مقررات
126765 تصویب نامه هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (82) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1380ـ در مورد اجرای بخشی از شبکه های فرعی انتقال آب سدها به مزارع توسط وزارت نیرو
قوانین و مقررات
126143 اختصاص مبلغی از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (از محل اعتبارات سال 1385) به منظور کمک و تأمین بخشی از هزینه های اجرایی مقابله با بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان و حذف طیور، خرید مواد و لوازم مصرفی مورد نیاز اختصاص و ...
قوانین و مقررات
127608 اختصاص مبلغی از محل اعتبارات موضوع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1380 ـ به شرح زیر اختصاص می یابد تا برابر قوانین و مقررات مربوط
قوانین و مقررات
127544 اختصاص مبلغی از محل اعتبارات موضوع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1380 ـ به شرح زیر اختصاص می یابد تا برابر قوانین و مقررات مربوط
قوانین و مقررات
134665 آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک ماده به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ـ مصوب1384ـ و ماده (57) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب1384ـ
قوانین و مقررات
97985 قانون اصلاح تبصره (3) الحاقی ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ، موضوع ماده (8) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380
قوانین و مقررات